วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557ชื่อ - สกุล  นางสาวมลิวัลย์     เดียวกลาง
ชื่อเล่น   โยวี่
เกิด วันศุกร์  ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2538
ที่อยู่ 183  หมู่ 1  ตำบลหนองหลัก  อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
คติประจำใจ  "ไม่ถึงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องขยัน"


ชื่อ - สกุล  นางสาววิไลพร     เพียงไธสง
ชื่อเล่น   แนนนี่
เกิด วันจันทร์  ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2539
ที่อยู่ 300  หมู่ 21  ตำบลรับร่อ  อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
คติประจำใจ  "ความพยายามอยูที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น"


ชื่อ - สกุล  นางสาววิราวรรณ     สุดา
ชื่อเล่น   เหมยลี่
เกิด วันพฤหัสบดี  ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2538
ที่อยู่ 60  หมู่ 3  ตำบลกุดเรือ  อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  34160
คติประจำใจ  "ทำวันนี้ ให้ดีกว่าเมื่อวาน"


ชื่อ - สกุล  นางสาววราภรณ์     สืบวงษา
ชื่อเล่น   ยุ้ยยี่
เกิด วันพุธ  ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2538
ที่อยู่ 422  หมู่ 5  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
คติประจำใจ  "ฝันให้ไกล ไปให้ถึง"


ชื่อ - สกุล   นางสาวธนิดา     สุวพัฒน์
ชื่อเล่น   อิ๊ฟมี่
เกิด  วันศุกร์ ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2538
ที่อยู่  78  หมู่ 2 ตำบลท่านางแนว  อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น
คติประจำใจ  "ทำวันนี้ให้ดีที่สุด"ชื่อ - สกุล  นางสาวนวินดา     จงใจรักษ์
ชื่อเล่น   อุ้มอิ้ม
เกิด วันพุธ  ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2538
ที่อยู่ 11/4  หมู่ 4  ตำบลรัตนบุรี  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
คติประจำใจ  "ชีวิตนี้มีครั้งเดียว จะทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุด"